Библиотека / Книги профессорско-преподавательского состава Центра

 

 

 
Қонун ҳужжатлари:миллий, хорижий ва халқаро тажриба
 

Мазкур қўлланма Ўзбекистон Республикасида қонун ижодкорлик жараёни ва босқичларини тартибга солишга қаратилган конституциявий тамойиллар ҳамда ушбу соҳадаги махсус қонун ҳужжатлари қоида-талаблари  шунингдек, қонун ҳужжатлари лойиҳаларини тайёрлаш, экспертиза қилиш ва ижросини таъминлаш билан боғлиқ миллий ва хорижий давлатлар олимлари томонидан тайёрланган юридик адабиётлари таҳлили асосида ёритилган.

 
 
 
 

 

 

Фуқаролик процессида прокурор иштироки: миллий амалиёт ва хорижий тажриба 

Мазкур қўлланмада фуқаролик процессида прокурор иштирокига доир илмий ва амалий масалалар, прокурорнинг фуқаролик суд ишларини юритишдаги иштирокига оид мамлакатимиз қонунчилигининг таҳлилига бағишланган бўлиб, унда айрим ривожланган хорижий давлатлар ва МДҲга аъзо давлатларнинг фуқаролик процессида прокурор иштирокига доир қонун нормаларининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили ва қиёсий жадвали, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ҳамда Олий суд Пленуми қарорларидан кўчирмалар, тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати ўрин олган.

 

 

 

 

Фуқаролик процессида ҳамда жиноят ишини тергов қилиш ва судда кўришда электрон далилларни олиш ва улардан фойдаланиш масалалари 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕҲНАТ НИЗОЛАРИ ВА УЛАРНИ СУДДА КЎРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ҚЎЛЛАНМА

Мазкур қўлланмада меҳнат низолари тушунчаси, уларнинг вужудга келиш сабаблари, меҳнат низоларининг тааллуқлилиги ва судловлилиги, меҳнатга доир низоли ишларнинг судда кўрилишида иштирок этувчи шахслар ва уларнинг процессуал ҳуқуқий ҳолати, меҳнат ишлари бўйича даъво қўзғатиш, ишни судда кўришга тайёрлаш ва мазмунан кўришнинг процессуал хусусиятлари, айрим тоифадаги меҳнат низоларини судда кўриш амалиёти ва ўзига хос жиҳатлари, меҳнатга оид ишлар бўйича суд қарорлари ва уларни ижро этиш хусусиятлари билан боғлиқ масалалар ўрин олган.

 

 

 

Фуқаролик суд ишларини юритишни оптималлаштиришнинг долзарб масалалари 

 

 

 

 

 

 

Буйруқ тартибида иш юритиш

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИЯ РИВОЖЛАНИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК ҲУҚУҚИ ИНСТИТУТЛАРИ ТАЪСИРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ (монография)

Мазкур монография Юристлар малакасини ошириш марказида бажарилаётган Ф-023 “Иновация ривожланишини таъминлашда интеллектуал мулк ҳуқуқи институтлари таъсири самарадорлигини ошириш масалалари” мавзусидаги фундаментал илмий тадқиқот лойиҳаси асосида тайёрланган.

 

 

 

 

Интеллектуал мулк ва инновация

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини  таъминлашга, хусусий  мулкни  ҳар  томонлама  ҳимоя  қилишга ва ишбилармонлик  муҳитини  сифат  жиҳатидан  яхшилашга  доир  қўшимча  чора-тадбирлар  тўғрисида”ги  2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сонли Фармони  мазмун-моҳиятини  ёритиш  бўйича ўқув-услубий мажмуа

 

 

 

 

 

ЎЗБЕКИСТОНДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИЖТИМОИЙ- ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАР

Мақолалар тўплами 

 

 

 

 

 
Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари

 

 

 

 

 

 
Суд жараёнида сўроқ қилишнинг тактикаси ва усуллари: Ўзбекистон ва Германия тажрибаси

 

 

 

 

 

 
Инсон ҳуқуқлари маданияти

 

 

 

 

 

 
Инсон ҳуқуқлари 
 

 

 

 

 

 

 
National Human Rights Institutions: International and Regional Standards

 

 

 

 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

 

 

 

 

 

   УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА И ГЕРМАНИИ

 

   Под общей редакцией директора Центра повышения квалификации юристов при Министерстве Республики Узбекистан, кандидата юридичес­ких наук А.Гафурова

   Редакторы: к.ю.н. М.Тиллабаев, Р.Касымов

 

 

 

     МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

     Ответственный редактор

     А. Б. Гафуров,кандидат юридических наук

 

 

 

 

   СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ  ДОГОВОРОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

   

   Составители:

   А.Б. Гафуров, кандидат юридических наук,

   М.А. Тиллабаев, кандидат юридических наук

 

 

   ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИ

 

   М.М Мамасиддиқов, юридик фанлари доктори

 

 

 

 

       ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  И СПРАВЕДЛИВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

     Подготовлено: к.ю.н. Гафуров А. Б., к.ю.н. Тиллабаев М. А., д.ю.н. Саидова Л. А., д.ю.н. Исмаилов Б.И.

 

 

 

 

 

    СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

    

    Ответственный редактор

    А. Б. Гафуров, к. ю. н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИХСЯ    ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ